Kategorie

Informacja

Najczęściej kupowane

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY HURTOWEJ

prowadzonej wyłącznie dla PRZEDSIĘBIORCÓW

za pomocą STRONY INTERNETOWEJ pod adresem www.pasmanteria-jola.pl
Administratorem strony jest Firma :

HURTOWNIA JOLA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
SIEDZIBA FIRMY: ul. Kochanowskiego 93, 83-000 Pruszcz Gdański
ADRES do korespondencji: ul. Przemysłowa 3, 83-000 Pruszcz Gdański
Kontakt tel: (+48)58 7657003


Firma wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS: 0000217235, i posiadająca NIP: 6040019960, REGON: 193087095.
Numer konta bankowego: Raiffeisen Bank Polska S.A. 95 1750 1325 0000 0000 1353 5884
Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod domeną: www.pasmanteria-jola.sklep.pl oraz         www.pasmanteria-jola.pl   Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz.1204 z późniejszymi zmianami).

A. Definicje

  1. SPRZEDAWCA I USŁUGODAWCA - Firma: HURTOWNIA JOLA Spółka z o.o., ul. Kochanowskiego 93, 83-000 Pruszcz Gdański, KRS: 0000217235. SPRZEDAWCA - sprzedaje towary wyłącznie odbiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą oraz zakupu dokonują w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W związku z tym przy sprzedaży nie mają zastosowanie przepisy o ZWROCIE TOWARU w przypadku sprzedaży na odległość z udziałem KONSUMENTA ani pozostałe przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 dotyczące wyłącznie KONSUMENTÓW.

 

 1. KLIENT - osoba fizyczna lub prawna zarejestrowana jako przedsiębiorca i dokonująca zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Poprzez STRONĘ INTERNETOWĄ nie jest prowadzona sprzedaż dla KONSUMENTÓW.
 2. KONSUMENT - kupujący, osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ale zawierająca umowę sprzedaży lub usługi w celu nie związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
 3. SKLEP INTERNETOWY - umowa sprzedaży lub świadczenia usługi zawierana jest drogą elektroniczną poprzez formularz na stronie www.pasmanteria-jola.sklep.pl .
 4. PRODUKT - towar oferowany do sprzedaży w SKLEPIE INTERNETOWYM.
 5. REGULAMIN - niniejszy Regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO.
 6. UMOWA SPRZEDAŻY (umowa) - umowa sprzedaży PRODUKTU zawierana na odległość poprzez SKLEP INTERNETOWY.
 7. ZAMÓWIENIE - oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia umowy sprzedaży (zamówienia produktu lub usługi).

B. Postanowienia ogólne.

 1. Zakres świadczonych usług - sprzedaż HURTOWA - wyłącznie dla przedsiębiorców - artykułów pasmanteryjnych i dekoracyjnych - dla odbiorców z krajów UE.
 2. KLIENT - zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.
 3. Do każdej transakcji na zakupione produkty wystawiamy fakturę.
 4. Informacje handlowe - cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o PRODUKTACH znajdujące się na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

C. USŁUGI ELEKTRONICZNE związane z komunikacją poprzez INTERNET

 1. ADMINISTRATOR STRONY - w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez stronę WWW usługi elektroniczne:
  • utworzenie i administrowanie KONTA UŻYTKOWNIKA na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO;
  • przetwarzanie formularza rejestracji KLIENTA;
  • przetwarzanie formularza zamówienia produktów dostępnych poprzez SKLEP INTERNETOWY;
  • za zgodą KLIENTA - przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych itp. w formie usługi "newsletter";
  • świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne;
  • umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu KONTA KLIENTA zawierana jest na czas nieoznaczony. Za moment zawarcia umowy uznaje się zakończenie procesu rejestracji.
  • umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia ZAPYTANIA na STRONIE poprzez wypełnienie formularza ZAPYTANIA zawierana jest na czas oznaczony - na okres wypełniania i przetwarzania zapytania - i ulega rozwiązaniu z chwilą przetworzenia zapytania.
  • usługa "newsletter" zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa jest zawierana w momencie wyrażenia zgody na rozsyłanie wiadomości na adres KLIENTA podany przy rejestracji.
 2. w przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy - z zachowaniem ogólnych zasad wypowiadania umowy przewidzianych Kodeksem Cywilnym.
  • ADMINISTRATOR STRONY może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli KLIENT obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza Regulamin.
  • ADMINISTRATOR i KLIENT mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 3. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych można składać drogą elektroniczną:
  • za pomocą elektronicznego wzoru formularza odstąpienia od umowy (Załącznik do REGULAMINU),
  • przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej,
  • w formie wiadomości e-mail lub pisemnie na adres siedziby ADMINISTRATORA.
 4. Do współpracy z systemem informatycznym SPRZEDAWCY po stronie KLIENTA konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną internetową SKLEPU. W przypadku komputera - system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora - nie mniejsza niż: 1024x768. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie - dostarczone przez wytwórcę urządzenia - umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji SKLEPU konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia POLITYKĄ PRYWATNOŚCI umieszczona w zakładce na stronie SKLEPU.
 5. SPRZEDAWCA stosuje się do postanowień kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualna treść ustawy jest dostępna na sejmowym portalu pod adresem www.isap.sejm.gov.pl;
 6. SPRZEDAWCA zapewnia, że dołożył wszelkich starań dla prawidłowego działania aplikacji aby dostarczyć produkt wolny od wad.

D. Zamówienie. Realizacja zamówienia.

 1. Przed złożeniem zamówienia KLIENT musi się zapoznać z niniejszym REGULAMINEM. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przed złożeniem zamówienia.
 2. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
 3. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie złożonego zamówienia, nasz Konsultant spróbuje to wyjaśnić drogą mailową lub telefonicznie. Jeśli nie uda się nawiązać kontaktu lub wyjaśnić wątpliwości, Sprzedawca odstąpi od realizacji zamówienia.
 4. Po otrzymaniu poprawnego zamówienia zgodnego z opisem  i potwierdzeniu dostępności towaru SPRZEDAWCA przesyła KLIENTOWI maila z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
 5. Realizacja zamówienia przez SPRZEDAWCĘ następuje:
  • a) Po potwierdzeniu zamówienia - jeżeli wybrano płatność przy odbiorze,
  • b) Po otrzymaniu wpłaty na konto - jeżeli wybrano przedpłatę.
 6. Termin realizacji zamówienia - w przypadku towarów gotowych w magazynie - nie dłużej niż 3 dni robocze, licząc od daty ustalonej jak w pkt.5 . W większości przypadków zamówienia realizujemy w ciągu 24 godzin.

E. Ceny.

 1. Podane w ofercie SKLEPU ceny produktów - o ile w danej ofercie nie opisano inaczej - są cenami w walucie polskiej i nie zawierają podatku. Podatek VAT jest doliczany w podsumowaniu każdego zamówienia (cena brutto).
 2. Podane ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy - chyba, że w oferta stanowi inaczej.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania cen branżowych i promocyjnych oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

 

F. Formy płatności:

 1. Płatność za pobraniem przy odbiorze,
 2. Przedpłata na konto bankowe,
 3. Płatność gotówką - przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy
 4. Płatność kartą - w siedzibie Sprzedawcy

G. Wysyłka towaru

 1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez KLIENTA podczas wypełniania formularza Zamówienia.
 2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od jedynie rozmiarów przesyłki. KLIENT jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia.
 3. Koszty dostawy - o ile w ofercie nie podano inaczej - ponosi KLIENT.

H. REKLAMACJE Z TYTUŁU NIEWŁAŚCIWEGO PRZEWOZU PRZESYŁKI

 1. KLIENT powinien w obecności pracownika poczty bądź firmy kurierskiej sprawdzić stan odbieranej przesyłki.
 2. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze uszkodzenia przesyłki, lub że jej zawartość jest niezgodna z zamówieniem należy żądać od przewoźnika sporządzenia protokołu.

I. Reklamacje i zwroty w stosunkach z KLIENTAMI nie będącymi KONSUMENTAMI

 1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z KLIENTAMI nie będącymi Konsumentami.
 2. Jeśli nie zachodzą przypadki odpowiedzialności SPRZEDAWCY z tytułu rękojmi, upoważniające KLIENTA do zwrotu PRODUKTU, KLIENT może zwrócić zakupiony PRODUKT jedynie za zgodą SPRZEDAWCY, na koszt KLIENTA, jeżeli PRODUKT jest nieużywany, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.
 3. Reklamacje (odpowiedzialność z tytułu rękojmi) są rozstrzygane w trybie opisanym w kodeksie cywilnym art. 556-581 .
 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, KLIENT może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże KLIENT nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.
 5. Przy sprzedaży między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli KLIENT nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie,a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.
 6. Niezależnie od uprawnienia z tytułu rękojmi Sprzedawca może udzielić pisemnie gwarancji na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Okres gwarancji i warunki jej realizacji określają w takiej sytuacji postanowienia zawarte w dokumencie KARTA GWARANCYJNA dołączonym do produktu. W wypadku gdy KLIENT otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. Jeżeli w Karcie Gwarancyjnej nie zastrzeżono terminu gwarancji to przyjmuje się, że wynosi on 12 miesięcy.
 7. Jeżeli w gwarancji inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
 8. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 9. Uszkodzenia mechaniczne - nie będące wynikiem wad fabrycznych - powstałe podczas użytkowania nie mogą być podstawą reklamacji. Reklamacji nie podlega też zużycie wynikające z normalnego użytkowania jak i też uszkodzenia w wyniku nieprawidłowego użytkowania lub nieprawidłowych zabiegów konserwacyjnych.
 10. W przypadku gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona SPRZEDAWCA odeśle na koszt KLIENTA reklamowany PRODUKT. Jeśli KLIENT nie odbierze reklamowanego produktu, będzie on przechowywany w siedzibie firmy przez okres 2 miesięcy, po czym zostanie zniszczony.
 11. W przypadku odrzucenia reklamacji KLIENT może zdecydować o pozostawieniu towaru u sprzedawcy dla uniknięcia ponoszenia kosztów przesyłki. Reklamowany towar w takiej sytuacji może zostać zutylizowany.
 12. Powodem reklamacji nie mogą być niewielkie różnice w wyglądzie będące wynikiem zniekształcenia perspektywy przy wykonywaniu zdjęcia oraz inne ustawienia kolorów w monitorze KLIENTA.
 13. Adres do korespondencji i przesyłania rekalamacji: JOLA Spółka z o.o., ul. Przemysłowa 3, 83-000 Pruszcz Gdański,e-mail: jola@pasmanteria-jola.pl.

J. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych KLIENTA zbieranych za pośrednictwem strony SKLEPU INETRNETOWEGO jest Hurtownia JOLA Spółka z o.o. KRS: 0000217235.
 2. Jeżeli w czasie transakcji z udziałem przedsiębiorców zostaną zarejestrowane dane osobowe podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami - to są one wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim - z wyjątkiem opisanym w pkt.3. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z w/w ustawą.
 3. W przypadku sprzedaży produktów poprzez SKLEP INTERNETOWY w celu dostarczenia produktów do KLIENTA dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek - w szczególności Poczcie Polskiej oraz firmom kurierskim - wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia.
 4. Dane osobowe KLIENTA zapisywane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu nawiązania, ukształtowania , zawarcia , zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy SPRZEDAWCĄ i KLIENTEM i zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.
 5. Administrator zarejestrował w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zbiór o nazwie "Rejestr KLIENTÓW sklepu pasmanteria JOLA";
 6. KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 7. Podanie danych osobowych przez KLIENTA jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej może utrudnić lub uniemożliwić zawarcie i realizację tejże umowy.
 8. Dla zrealizowania obsługi zlecenia konieczne jest podanie co najwyżej następujących danych KLIENTA:
  • nazwisko i imię oraz nazwa firmy Użytkownika;
  • numer ewidencyjny NIP;
  • adres do wysyłki produktów oraz adres do faktury;
  • adres e-mail Użytkownika;
  • numer telefonu kontaktowego;

K. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie Sprzedawcy i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez KLIENTA. Treść REGULAMINU może być też przesłana pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie KLIENTA.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:
  • Ustawa KODEKS Cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami);
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami;
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami);
 4. W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej - przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU.
 5. W przypadku sporów z KLIENTEM nie będącym KONSUMENTEM sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby SPRZEDAWCY.
 6. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez SKLEP INTERNETOWY są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 7. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO chronione są na podstawie art.1. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - OPAiPP (Dz. U. 1994 Nr 24 poz.83) - czyli posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody ADMINISTRATORA strony.